Dataset dump for ../words/mandarin1.data

Simplified Traditional Pronunciation Primary meaning
yi1 one
er4 two
san1 three
si4 four
wu3 five
liu4 six
qi1 seven
ba1 eight
jiu3 nine
shi2 ten
先生 先生 xian1 sheng1 Mr
ni3 you
你们 你們 ni3 men you (plural)
hao3 good
qing3 to invite
zuo4 to sit
谢谢 謝謝 xie4 xie to thank
he1 to drink
咖啡 咖啡 ka1 fei1 coffee
那么 那麼 na4 me in that case
中国 中國 zhong1 guo2 China
cha2 tea
wo3 I
bu4 not
xing2 OK
hen3 very
ta1 he
他们 他們 ta1 men they
ta1 she
wang2 king
li3 plum
gei3 to give
介绍 介紹 jie4 shao4 to introduce
zhe4 this
太太 太太 tai4 tai4 Mrs
shi4 to be
ren2 person
爱人 愛人 ai4 ren2 spouse
ai4 to love
nin2 you (polite)
zhen1 real
一般 一般 yi1 ban1 generally
de (possessive)
da4 big
zai4 to be at
liao3 to finish
dao4 to go
zi1 property, wealth
yao4 necessary
yi3 by means of
ke3 can, may
ge4 (measure)
wei2 to do
shang4 top
lai2 to come
xue2 knowledge
jiao1 to intersect
ye3 also
yong4 to use
neng2 to be able, can
ru2 if
shi2 time, season
wen2 culture, writing
shuo1 to speak
mei2 not
kan4 to look, to examine
wen4 to ask (about)
sheng1 life
ti2 to carry, lift
xia4 lower
guo4 to pass, traverse
tian1 sky, heaven
suo3 place
duo1 much
me tiny
xiao3 small
zhi1 to go to
jiu3 alcohol
bei1 cup
hui4 to be able to
ma (question particle)
ba (suggestion particle)
ne (question particle)
橘子汁 橘子汁 ju2 zi zhi1 orange juice
高兴 高興 gao1 xing4 happy
认识 認識 ren4 shi4 to know
我们 我們 wo3 men we
喜欢 喜歡 xi3 huan1 to like
you3 to have
小孩儿 小孩兒 xiao3 hair2 child
liang3 two
nan2 male
nu3 female
ji3 how many
sui4 year
什么 什麼 shen2 me what
朋友 朋友 peng2 you friend
qu4 to go
哪儿 哪兒 nar3 where
dui4 correct
xiang3 to feel like doing
jia1 home, family
wan2 to have fun
na4 that
tai4 too
明天 明天 ming2 tian1 tomorrow
晚上 晚上 wan3 shang evening
有空 有空 you3 kong4 to have free time
吃饭 吃飯 chi1 fan4 to eat (meal)
点钟 點鐘 dian3 zhong1 o'clock
怎么样 怎麼樣 zen3 me yang4 how, what about
读书 讀書 du2 shu1 to study
画画儿 畫畫兒 hua4 hua4r to paint/draw
教书 教書 jiao1 shu1 to teach
开车 開車 kai1 che1 to drive
看书 看書 kan4 shu1 to read
录音 錄音 lu4 yin1 to record (sound)
请客 請客 qing3 ke4 to invite so. to dinner
睡觉 睡覺 shui4 jiao4 to sleep
说话 說話 shuo1 hua4 to speak
谈话 談話 tan2 hua4 to chat
吸烟 吸煙 xi1 yan1 to smoke
wei4 MW for persons (polite)
小姐 小姐 xiao3 jie3 Miss
随便 隨便 sui2 bian4 do as one pleases
cong2 from
英国 英國 ying1 guo2 England
a4 oh!
dou1 both, all
英国人 英國人 ying1 guo2 ren2 British (person)
这儿 這兒 zher4 here
zuo4 to do, to make
zuo4 to do, to make
学习 學習 xue2 xi2 to study
汉语 漢語 han4 yu3 Chinese language
na3 which?
学校 學校 xue2 xiao4 school
北京大学 北京大學 bei3 jing1 da4 xue2 Beijing University
li3 inside (+ noun)
生活 生活 sheng1 huo2 life; to live
不错 不錯 bu2 cuo4 pretty good
一定 一定 yi2 ding4 certainly, definitely
饿 e4 hungry
今天 今天 jin1 tian1 today
cai4 dish; vegetable
极了 極了 ji2 le extremely (+ adjective)
bie2 don't
客气 客氣 ke4 qi4 polite
自己 自己 zi4 ji3 oneself
筷子 筷子 kuai4 zi chopsticks
但是 但是 dan4 shi but
-de complement of degree marker
没关系 沒關係 mei2 guan1 xi it doesn't matter
ng4 hmm.
原谅 原諒 yuan2 liang4 to forgive
一点 一點 yi4 dian3r a little
技术 技術 ji4 shu4 technique
gao1 tall, high
非常 非常 fei1 chang2 extremely
不怎么样 不怎麼樣 bu4 zen3 me yang4 not up to much
zui4 most
最好 最好 zui4 hao3 had better; best
shao3 less; few
要不然 要不然 yao4 bu4 ran2 otherwise
liang2 cool
zai4 again
吃饱 吃飽 chi1-bao3 to eat one's fill
好吃 好吃 hao3 chi1 tasty, delicious
愿意 願意 yuan4yi4 to be willing; to want
还是 還是 hai2shi or (used in questions)
-wan2 to finish verb + -ing
pei2 to accompany
厨房 廚房 chu2fang2 kitchen
地方 地方 di4fang place
所以 所以 suo3yi3 therefore
冰箱 冰箱 bing1xiang1 refrigerator
洗衣机 洗衣機 xi3yi1ji1 washing machine
放在 放在 fang4 (zai4) to put (in)
外面 外面 wai4mian4 outside
ting1 hall
zhi3 only
房间 房間 fang2jian1 room
儿子 兒子 er2zi son
jian1 MW for room
女儿 女兒 nv3'er2 daughter
孩子 孩子 hai2zi child
可以 可以 ke3yi3 can, may
安静 安靜 an1jing4 quiet
he2 and
lao3 old
只好 只好 zhi3 hao3 have to
又又 又又 you4...you4 both...and...
dang1 to serve as; be
卧室 臥室 wo4shi4 bedroom
客厅 客廳 ke4ting1 living room, lounge
佈置 佈置 bu4zhi4 to decorate
漂亮 漂亮 piao4liang beautiful
电视机 電視機 dian4shi4(ji1) television
彩色 彩色 cai3se4 color
黑白 黑白 hei1-bai2 black and white
yao4 want to, must, to want
时间 時間 shi2jian1 time
zao3 early
应该 應該 ying1gai1 ought, should
hui2 to return
kuai4 quick, fast
dei3 must, need
zou3 to leave, to walk, to go
热情 熱情 re4qing2 warm-hearted, enthusiastic
招待 招待 zhao1dai4 hospitality, to entertain
tian1 to add, increase
麻烦 麻煩 ma2fan troublesome
欢迎 歡迎 huan1ying2 to welcome
再见 再見 zai4jian4 goodbye
man4 slow
fang2 house; room
房子 房子 fang2 zi5 house
wu1 building; house
ding3 to carry on head
屋顶 屋顶 wu1 ding3 roof
chuang1 window
men2 door; gate
ku4 armory, storehouse
车库 车库 che1 ku4 armory, storehouse
hua1 flowers
yuan2 garden; park
花园 花园 hua1 yuan2 flower garden
shu1 vegetable; green
蔬菜 蔬菜 shu1 cai4 vegetables; greens
一楼 一楼 yi1 lou2 First/Ground Floor
二楼 二楼 er4 lou2 Second/First Floor
lou2 multi-story building
shu4 tree
jiao4 to be called, to call
爸爸 爸爸 ba4ba daddy, dad
妈妈 媽媽 ma1ma mummy, mum
哥哥 哥哥 ge1ge elder brother
姐姐 姐姐 jie3jie elder sister
弟弟 弟弟 di4di younger brother
妹妹 妹妹 mei4mei younger sister
zhao3 to look for
zhong3 sort, kind
情况 情況 qing2kuang4 situation
bi3 compared with
ban4 half
年纪 年紀 nian2ji4 age
比较 比較 bi3jiao4 relatively
今年 今年 jin1nian2 this year
教员 教員 jiao4yuan2 teacher (profession, not title)
北京语言学院 北京語言學院 Bei3jing1 Yu3yan2 Xue3yuan4 Beijing Languages Institute
jiao1 to teach
外国 外國 wai4guo2 foreign (country)
留学生 留學生 liu2xue2sheng1 student studying abroad
以前 以前 yi3qian2 previously, before
工人 工人 gong1ren2 worker
现在 現在 xian4zai4 now, at present
已经 已經 yi3jing1 already
退休 退休 tui4xiu1 to retire
身体 身體 shen1ti3 health, body
医院 醫院 yi1yuan4 hospital
医生 醫生 yi1sheng1 doctor (as a profession, not a title)
部队 部隊 bu4dui4 army
bing1 soldier
chang2 often
北京饭店 北京飯店 Bei3jing1 Fan4dian4 Beijing Hotel
服务员 服務員 fu2wu4yuan2 attendant
工作 工作 gong1zuo4 work, to work
单调 單調 dan1diao4 monotonous, dull
同事 同事 tong2shi4 colleague, fellow worker
关系 關係 guan1xi relation(ship)
hai2 still, in addition
感情 感情 gan3qing2 feeling, emotion
日子 日子 ri4zi day, date
简单 簡單 jian3dan1 simple
加上 加上 jia1(shang) to add (on)
父母 父母 fu4mu3 parents
同时 同時 tong2shi2 at the same time
睡觉 睡覺 shui4(jiao4) to sleep, go to bed
mei3 each, every
书桌 書桌 shu1zhuo1 desk
那儿 那兒 nar4 there
总是 總是 zong3(shi) always
兄弟 兄弟 xiong1di4 brothers
-xia4 have the capacity to
chuang2 bed
桌子 桌子 zhuo1zi table
椅子 椅子 yi3zi chair
姊妹 姊妹 zi3mei4 sisters
参加 參加 can1jia1 to join; attend, take part in
以后 以後 yi3hou4 after; afterwards
除了以外 除了以外 chu2le (yi3wai4) except, apart from
休息 休息 xiu1xi to rest
zhu4 to live (in, at)
ji3 crowded; to squeeze
舒服 舒服 shu1fu comfortable
一些 一些 (yi4)xie1 somewhat; some, a few
西方 西方 Xi1fang1 the West
一般 一般 yi4ban1 generally; general
住房 住房 zhu4fang2 housing, accommodation
有的 有的 you3de some
书房 書房 shu1fang2 study room
听说 聽說 ting1shuo1 be told, hear of
家具 家具 jia1ju4 furniture
双人床 雙人床 shuang1ren2chuang2 double bed
组合音响 組合音響 zu3he2yin1xiang3 hi-fi
日本 日本 Ri4ben3 Japan
huo4 goods
缝纫机 縫紉機 feng2ren4ji1 sewing machine
国产 國產 guo2chan3 made in one's country
yuan2 round
ban1 to (re)move
进来 進來 -jin4lai verb + in
冬天 冬天 dong1tian1 winter
天气 天氣 tian1qi4 weather
leng3 cold
单位 單位 dan1wei4 unit
shao1 to burn
虽然但是 雖然但是 sui1ran2... dan4shi although
发达 發達 fa1da2 developed; advanced
国家 國家 guo2jia1 country
工资 工資 gong1zi1 wages
房租 房租 fang2zu1 rent
水电费 水電費 shui3dian4fei4 water and electricity charges
deng3 wait; etc.
便宜 便宜 pian2yi cheap
可是 可是 ke3shi4 but
按照 按照 an4 (zhao4) according to, on the basis of
标准 標準 biao1zhun3 criterion, standard
繁体字 繁體字 fan4ti3zi4 traditional characters
简体字 簡體字 jian3ti3zi4 simplified characters